LAKMA kļūst par partneri biedrības „Patvērums „Drošā māja” realizētajā projektā

    

Lai pilnveidotu un paplašinātu dažādu institūciju un profesionāļu sadarbību darbam ar Trešo valstu pilsoņiem* un stiprinātu to prasmes un spēju īstenot integrācijas pasākumus, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” ar sadarbības partneri biedrību „Latvijas Augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija”, uzsākusi projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar Trešo valstu pilsoņiem” īstenošanu, kurš noritēs no 2014.gada 28.novembra līdz 2015.gada jūnijam.

Alvis Šķenders, projekta vadītājs, kā projekta nepieciešamību un aktualitāti min faktu, ka Latvijā trūkst tālākizglītības kursu jau izglītību ieguvušiem profesionāļiem. „Darbiniekiem trūkst informācijas par imigrācijas jautājumiem, darbu ar imigrantiem, starpkultūru komunikāciju. Valstī kopumā ir maz kompetentu darbinieku, kuri būtu sagatavoti darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem. Savukārt, palielinoties ārvalstu studējošo skaitam Latvijas augstskolās un koledžās, bieži vien to mācībspēki saskaras ar citu kultūru, mentalitāti un problēmu izpratni, kas mēdz būt atšķirīga no ierastā. Tāpēc šī projekta ietvaros centīsimies definētās problēmas risināt un sniegt palīdzīgu roku jomas profesionāļiem.”

Projekta ietvaros tiks īstenotas dažādas aktivitātes, kas vērstas uz speciālistu kompetences paaugstināšanu veidojot starpkultūru dialogu: apmācību kurss „Trešo valstu valstspiederīgais – institūciju klients”; pēcapmācību praktiskais treniņseminārs profesionāļu kompetences uzlabošanai; augstskolu un koledžu pedagoģiskā un administratīvā personāla kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem; informatīvais seminārs „Trešo valstu valstspiederīgo un vietējās sabiedrības sadarbības iespējas”.

Kā mērķa auditoriju aktivitātēs plānots iesaistīt dažādās institūcijās strādājošos no reģioniem - Alūksnes, Balviem, Liepājas, Olaines, Stopiņiem, Salaspils un Ozolniekiem, kā arī biedrības „Latvijas augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija”, kas apvieno 10 Latvijas augstskolas: Daugavpils Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Ventspils Augstskola un Vidzemes Augstskola - augstskolu un koledžu akadēmiskos un administratīvos darbiniekus, kuri ikdienā strādā ar Trešo  valstu valstspiederīgajiem – studentiem un kuriem trūkst zināšanu starpkultūru komunikācijā.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Papildu informācija:

Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste

Mob. tel. nr. (+371) 29145314

rasa.salina@gmail.com

Publicēšanas bdatums: 
Pirmdiena, 19 January, 2015 - 14:30 to Otrdiena, 30 June, 2015 - 14:30