Noslēdzas projekts, kura ietvaros pilnveidotas profesionāļu zināšanas darbam ar Trešo valstu pilsoņiem

 

 

25.06.2015. Šā gada 30.jūnijā noslēdzas projekts "Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem", kura mērķis bija pilnveidot un paplašināt dažādu institūciju un profesionāļu sadarbību darbam ar Trešo valstu pilsoņiem un stiprināt viņu prasmes un spēju īstenot integrācijas pasākumus.

Projekta vadītājs Alvis Šķenders informē, ka piecos vienas dienas informatīvajos semināros Olainē, Ozolniekos, Stopiņos, Alūksnē un Balvos tika izvērtētas iespējas turpināt dalībnieku jau uzsāktās integrācijas aktivitātes, to iespējas nodrošināt aktivitātes ilgtermiņā. Šajos semināros tika izglītoti 100 semināra dalībnieki.  

Apmācību kursā "Trešo valstu valstspiederīgais - institūciju klients" trīs dienu teorētiskajā seminārā 27 dalībniekiem tika nodrošināta iespēja uzzināt par kultūras atšķirībām, dažādības vadību un sociālo darbu ar dažādu kultūru pārstāvjiem, atspoguļota un nošķirta Latvijas esošo situāciju un problemātiku imigrantu integrācijas jomā no vēlamās, tādējādi ļaujot kursu apmeklētājiem ieraudzīt, kas Latvijas situācijā ir darāms un, ko katrs no kursu apmeklētājiem var darīt, lai uzlabotu situāciju imigrantu integrācijas jomā.

Maijā notikušais praktiskais treniņseminārs tika veidots ar mērķi veicināt dalībnieku, kuri ieguva zināšanas teorētiskajā seminārā, sociālo un profesionālo kompetenču attīstību imigrācijas un starpkultūru komunikācijas un kultūrdaudzveidības jomā, kā arī tā ietvaros tika paaugstināta projekta dalībnieku kvalifikācija darbā ar imigrantu grupām. 

Lai uzlabotu  augstskolu akadēmisko un administratīvo darbinieku kompetenci starpkultūru komunikācijā un zināšanas par Trešo valstu pilsoņu uzņemšanas un integrācijas jautājumiem, kā arī veicinātu profesionālās identitātes veidošanos un labās prakses analīzes un refleksijas telpu, sadarbībā ar biedrību „Latvijas augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija”, projekta ietvaros īstenots seminārs augstskolu un koledžu pārstāvjiem, kuru darba ikdiena saistīta ar Trešo valstu studentiem. Apmācībās piedalījās 31 persona.

Kopējā dialoga veidošanai starp augstskolu un koledžu pedagoģisko un administratīvo personālu, Trešo valstu valstspiederīgajiem augstskolu studentiem un speciālistiem (konsultantiem) projektā noorganizēta arī „Diskusija/kontaktbirža”, kurā piedalījās 40 dalībnieki. Tās galvenais mērķis bija saprast katras iesaistītās puses viedokli par pašreizējo situāciju un darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem augstskolās un koledžās, kā arī izstrādāt ieteikumus augstākās izglītības iestādēm par darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem studentiem. 

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Granta līguma Nr. IF/2013/3/4

Papildu informācija: Rasa Saliņa, komunikāciju un sociālo mediju eksperte, mob. tel. nr. (+371) 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Publicēšanas bdatums: 
Otrdiena, 14 July, 2015 - 11:30